Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Smólniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.cuwwloclawek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-19

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2023-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest imie nazwisko , adres e-mail: nazwa@poczta.pl , telefon: (54) 111-11-11.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne do pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek znajduje się przy ul. Orlej 1. Wejście zapewnia swobodny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz dostępny posiadający odpowiednią szerokość.

W budynku znajdują się schody, które prowadzą do pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku. Schody posiadają odpowiednią szerokość.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. W pobliżu znajduje się również miejsce parkingowe odpowiednio oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, mogą skorzystać z alternatywnej formy – po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu, zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.Metryczka dokumentu
Data wytworzenia dokumentu:2023-03-20 00:00:00
Data publikacji dokumentu:2023-03-20 19:17:26
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:2023-03-20 19:22:20
Podmiot udostępniający:Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu / Wytworzył:Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smólniku
Opublikował w BIP:Marzenna Kwiatkowska
Liczba wyświetleń: 25

Historia zmian
DataOsobaZmiana
2023-03-20 18:17:27Dawid CzajkowskiZmiana treści
2023-03-20 18:21:11Dawid CzajkowskiZmiana treści
2023-03-20 18:22:20Dawid CzajkowskiZmiana treści