Informacja podstawowe

Szkoła jest jednostką publiczną i działa na podstawie:
 • Aktu Założycielskiego Szkoły Publicznej z dnia 26 lutego 1999 r.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U z 2019 r. poz. 1148, 1078)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Wójta Gminy Włocławek 
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Regulaminów: 
 1. Regulaminu Rady Pedagogicznej.
 2. Regulaminu Rady Rodziców
 3. Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 4. Regulaminu biblioteki szkolnej.
 5. Regulaminu świetlicy szkolnej.
 
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Włocławek 
 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 
Organy Szkoły Podstawowej w Smólniku:
 1. Dyrektor Szkoły
 2. Wicedyrektor Szkoły
 3. Rada Pedagogiczna
 4. Rada Rodziców
 5. Samorząd Uczniowski
Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.